Sieci WLAN - podstawy prawne

I.

Prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2004r Nr 171, Poz. 1800)

Na terenie naszego kraju świadczenie usług telekomunikacyjnych reguluje Ustawa Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r.

Zgodnie z tą ustawą działalność telekomunikacyjna podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Podstawą prawną wpisu jest art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800), oraz przepisy art. 64 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807).

Zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej:

Jak dokonać wpisu lub zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych ?

II.

I
nstalacje i wykorzystywanie urządzeń radiowych reguluje rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005r w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia (Dz.U z 2005r Nr 230, Poz. 1955), urządzenia radiowe mogą być stosowane bez pozwolenia jeżeli spełniają następujące warunki:

a) w paśmie 2400 ÷ 2483,5 MHz:

 -    stosują modulację szerokopasmową
 -    moc wypromieniowywana EIRP jest ? 100mW

b) w paśmie 5470 ÷ 5725 MHz:

  -   pozwalają na sterowanie mocą (w zakresie minimum 3dB) w celu uniknięcia zakłóceń,
  -   umożliwiają dynamiczny wybór częstotliwości (DFS),
  -   moc wypromieniowywana EIRP jest 1W

III.

Stan prawny obowiązujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie ochrony środowiska dotyczący wpływu tego rodzaju inwestycji na stan środowiska naturalnego regulują dwa obowiązujące Rozporządzenia Ministerstwa Ochrony Środowiska.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji. (Dz.U.98.93.589)

§ 2. Do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska zalicza się: inwestycje infrastrukturalne:

k) inwestycje obejmujące urządzenia emitujące elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące w zakresie częstotliwości 0,03- 300.000 MHz: radiolokacyjne, radiokomunikacyjne, radionawigacyjne o sumarycznej, określonej zgodnie z przepisami odrębnymi, mocy nadajników wyższej od 10 W oraz radiolinie.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz.U.02.179.1490)

§ 3.1. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać następujące rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 

o) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola.

IV.

W świetle regulacji prawnych Unii Europejskiej radiowe urządzenia telekomunikacyjne wprowadzane do obrotu i użytkowane na terenie UE objęte są dyrektywami nowego podejścia, a w szczególności: 

  -   99/5/EC (RTTE) - Telekomunikacyjne urządzenia końcowe
       i urządzenia radiowe,
  -   73/23/EEC (LVD) - Niskonapięciowe wyroby elektryczne,
  -   89/336/EEC (EMC) - Kompatybilność elektromagnetyczna.

W związku z powyższym każdy zestaw radiowy (składający się z urządzenia radiowego, kabla RF i anteny nadawczo-odbiorczej) powinien:

  -   być poddany ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami,
  -   być oznakowany znakiem CE,
  -   posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta bądź importera.

Deklaracje Zgodności i Świadectwa Zgodności dla urządzeń OSBRiDGE:

OSBRiDGE 5Gi,
OSBRiDGE 5G,
OSBRiDGE 5GXi,
-  OSBRiDGE 5XLi,
-  OSBRiDGE 5GXt,
-  OSBRiDGE 24XLG. 

Użytkownik każdego zestawu radiowego powinien posiadać deklarację zgodności CE.

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późn. zm.) a szczegółowe procedury oceny zgodności i sposób oznakowania wyrobów – w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Infrastruktury, wydanych na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności, a mianowicie w:
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848),
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659).