OSBRiDGE, sieci bezprzewodowe 5 GHz 2,4 GHz - WINet Kalisz

Dostęp do Internetu na Ścianie Wschodniej

2007.06.26
Źródło: Computerworld

Za ok. 300 mln euro powstanie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW). Wzorem jest Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS). W ocenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na początku 2007 r. ponad milion gospodarstw domowych w województwach Polski Wschodniej nie miało dostępu do Internetu szerokopasmowego.

Oznacza to, że średnio 38% gospodarstw w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim (najwięcej 44%), świętokrzyskim i podkarpackim (najmniej 30%) jest zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. "Wynika to z ograniczonego zasięgu istniejących sieci telekomunikacyjnych oraz technicznego nieprzystosowania sieci abonenckich operatorów telefonii stacjonarnej do realizacji usług szerokopasmowych" - wyjaśnia Władysław Ortyl, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR), odpowiedzialny za Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, w tym projekt budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

Zdaniem Władysława Ortyla projekt zapewni do 2013 r. dostęp do usług szerokopasmowych dla 90% gospodarstw domowych oraz 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w pięciu województwach Polski Wschodniej. Zakłada on budowę na tych terenach infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby i tworzącej ponadregionalną sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu. Wzoruje się na Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej, która jako pierwsza przedstawiła model interwencji publicznej, w którym region jest inwestorem i właścicielem powstającej infrastruktury. W jego imieniu będzie nią jednak zarządzać wybrany w przetargu operator. Pisaliśmy o tym w Computerworld 21/2007 i Computerworld 26/2007.

Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, maszty, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych. Właścicielem wybudowanej infrastruktury będą województwa. "Projekt nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii. Wstępna analiza wskazuje, że optymalnym rozwiązaniem będzie światłowód" - tłumaczy Władysław Ortyl. Sieć powstała w ramach projektu będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe mieszkańcom, firmom i instytucjom z Polski Wschodniej. "Bez podjęcia interwencji publicznej znaczna część mieszkańców Polski Wschodniej nie będzie miała możliwości taniego dostępu do nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej" - przyznaje Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W przetargach odrębnie dla każdego z pięciu województw zostanie wybrany operator infrastruktury. Jego zadaniem będzie zarządzanie wybudowaną infrastrukturą publiczną. Zajmie się m.in. utrzymaniem, konserwacją i naprawą infrastruktury, ale również jej udostępnianiem na równych dla wszystkich zasadach podmiotom trzecim - operatorom sieci dostępowych i dostawcom usług szerokopasmowych. Operator infrastruktury nie może dostarczać usług klientom końcowym. "W ten sposób poprawi się konkurencyjność rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych i otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej" - zakłada Anna Streżyńska.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Wartość projektu - ok. 300 mln euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ok. 255 mln euro i wkład własny województw - ok. 45 mln euro. Za koordynację prac nad przygotowaniem projektu i dokumentacji technicznej odpowiedzialny jest Minister ds. Rozwoju Regionalnego. Współpracuje warszawskie biuro JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions). Notabene unijna inicjatywa JASPERS dotyczy wsparcia dużych projektów od 25 mln euro w sektorze środowiska oraz od 50 mln w sektorze transportu i innych sektorach, które kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Przedmiotem wsparcia JASPERS jest pomoc techniczna w przygotowaniu dużych projektów inwestycyjnych.

I ETAP - inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej województw Polski Wschodniej
Ogłoszenie przetargu - 15 lipca 2007 r.
Wykonanie zamówienia - 31 grudnia 2007 r.

II ETAP - studium wykonalności projektu
Część pierwsza - model i metodyka wdrażania projektu. Część druga - szczegółowe studia wykonalności dla każdego powiatu.
Ogłoszenie przetargu - 15 lipca 2007 r.
Wykonanie pierwszej części zamówienia - 31 stycznia 2008 r.
Wykonanie II części zamówienia - 30 grudnia 2008 r.

III Etap - podpisanie pierwszych porozumień z operatorami - lipiec 2007 r.
Porozumienia zawierać będą m.in.: zasady udostępnienia przez operatorów informacji o ich zasobach i planach rozbudowy; zasad współpracy przy budowaniu przez strony własnej infrastruktury szerokopasmowej; poziom nakładów stron na budowę własnej infrastruktury szerokopasmowej; zasady wzajemnego udostępniania infrastruktury.

IV Etap - podpisanie porozumień z gminami i powiatami - listopad 2007 r.
Porozumienia zawierać będą zasady współpracy przy realizacji inwestycji przez województwa.

V ETAP - wybór zarządzającego projektem - 30 czerwca 2008 r.
Zadaniem zarządzającego projektem jest nadzór w imieniu samorządu województwa nad prawidłowym wdrażaniem inwestycji.

VI ETAP - wybór operatora infrastruktury - 31 lipca 2008 r.
Zadaniem operatora infrastruktury będzie zarządzanie wybudowaną infrastrukturą publiczną i operowanie na niej.